Privacyverklaring Podotherapiepraktijk Smets te Wijk bij Duurstede

Met deze privacyverklaring willen wij u als patiënt informeren over de wijze waarop wij als zorgverlener omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens. Het waarom van de vastlegging, verwerking en uitwisseling van uw gegevens met andere partijen (zorgverleners en uw zorgverzekeraar) wordt hieronder nader toegelicht. Voorts informeren wij u over uw overige wettelijke privacy rechten.
 

·       Welke gegevens verwerken wij?

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij van u de volgende persoonlijke gegevens:

-       Naam, adres, woonplaats, Burgerservicenummer (BSN), telefoonnummer en als u daarover beschikt uw mailadres.

-       De gegevens omtrent uw gezondheid en de door ons uitgevoerde verrichtingen/levering van podotherapeutische interventie(s). Deze gegevens leggen wij vast in een medisch dossier. We nemen andere medische informatie (bijvoorbeeld informatie van uw huisarts), daarin op voor zover dit voor een goede hulpverlening aan u noodzakelijk is.

-       Bij het inschakelen van andere verwerkers (bijvoorbeeld voor het berichtenverkeer voor zorgverleners) zorgen wij ervoor dat in een verwerkersovereenkomsten uw privacy-rechten worden gewaarborgd.’

  • Waarvoor gebruiken wij u gegevens?

-       Als zorgaanbieders zijn we verplicht het BSN te registreren. Ook moeten we dat nummer gebruiken als we gegevens over een patiënt uitwisselen. Dit staat in de Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg.

-       Uitwisseling van uw gegevens met andere zorgverleners (zoals bijvoorbeeld met uw huisarts) vindt, nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven, plaats via een beveiligde verbinding.

-       in geanonimiseerde vorm gebruiken wij uw gegevens voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

-       In verband met de betaling van uw nota door de zorgverzekeraar verstrekken wij, nadat u hiervoor toestemming heeft verleend, uw gegevens van de verrichte behandeling of levering van podotherapeutische interventie(s) via een beveiligde verbinding aan uw zorgverzekeraar.

-       Voor een adequate zorgverlening is vereist dat we over uw medische gegevens beschikken. In verband met de behandelovereenkomst (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) die wij met u aangaan, noteren wij de gegevens omtrent uw gezondheid en de door ons uitgevoerde zorgverlening/levering van podotherapeutische interventie(s).

-       Voor een audit. Eens in de vijf jaar wordt er in onze podotherapiepraktijk een externe kwaliteitscontrole uitgevoerd door externe onafhankelijke auditeurs. De auditeurs hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. De auditeurs krijgen alleen inzage in uw dossier als u daar toestemming voor heeft verleend. Zonder deze toestemming mogen de auditeurs alleen een geanonimiseerd dossier inzien. Dat is een dossier waaruit al uw gegevens m.b.t. uw identiteit zijn verwijderd.         

-       Intervisie, supervisie of consultatie. In het kader van intervisie, supervisie of consultatie maakt onze podotherapiepraktijk enkel gebruik van gegevens waaruit uw identiteit niet is af te leiden.


Wat is de bewaartermijn van uw medische gegevens?
Wij zijn wettelijk verplicht uw medische gegevens 15 jaar (vanaf de laatste behandeling)  te bewaren.

Overige Privacyrechten

  • U heeft recht op inzage, het aanpassen van gegevens en het verwijderen van gegevens
    uit uw (patiënten)dossier.
  • U heeft het recht om een aan ons gegeven toestemming te kunnen beperken én weer te kunnen intrekken.
  • Het recht op dataportabiliteit: u heeft het recht om gegevens makkelijk te kunnen meenemen en doorgeven aan een andere organisatie.
  • Het recht op het indienen van klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan Podotherapie Smets. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Toelichting op het aanvraagformulier

U moet er rekening mee houden dat de medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier  zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Podotherapie Smets is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen.

Op welke wijze beveiligen wij uw persoonsgegevens?

·       Podotherapiepraktijk Smets neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze praktijk via ons mailadres info@podotherapiesmets.nl

·       Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding.
   Dit kunt u zien aan zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

 

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw podotherapeut hierover graag met u in gesprek.